Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Astuda kriisidele vastu palvega

Vanas Testamendis jutustatakse Juuda kuningast Hiskijast, kes seisis Jeruusalemmas silmitsi Assuri kuninga ülekaalukate väehulkadega (2Kn 18–19). Olukord oli üsna lootusetu, ometigi söandas Hiskija veel palvetada Jumala poole. Ta käristas oma riided lõhki, kattis end kotiriidega ja läks Issanda kotta. Ta laotas kogu oma rahva ahastuse ja hirmu, samuti vaenlaste kõrgid ähvardused Jumala palge ette.  Ja lahendus tuligi. Jumal kuulis kuninga palveid ning teatas talle ...

Palve

Tekst ja foto:  Marek Roots. Su õhtu hämarusil astun. Su viise vilelen.  Su mulla tihkust hingan.  Su vaikust viivitan.  Su taeva madalusist,  su ilma avarusist mõtlen.  Maarjamaa.  Ilmunud autori luulekogus „Tuuletund“ (2000)

Palve

Tekst ja foto: Marek Roots Seisavad haaralised põlispuud.  Seisavad kui  südamevaikus,  kui meelerahu.  Kusagil tuuled ja torm,  raju ja rängelduste  vaev. Siin aga  vaikus.  Tasadus,  mis puhkab  peopesal ja tõuseb siit taevaavarustele. Ilmunud autori luulekogus „Tuuletund“ (2000)

Palve

Tekst ja foto: Marek Roots Arm,  et tohid tänase õnnistusi märgata,  neid vastu võtta.  Arm,  et hirm homse ees, teadmatus,  ei saa röövida tänase rahu.  Ilmunud autori luulekogus „Tuuletund“ (2000) 

Evald Saag kirjutas südamelauale 

Evald Saag. Erakogu. „Küll on raske see, kui sa oled olemas, aga elu sul ei ole. Kui sa oled olemas nagu kivid väljal, kuskil maantee ääres või võsas. Sa oled, oled olemas, murened ja saad mullaks, aga elu ei ole olnud. Küll on hea, kui su süda tuksub, kui ta metsikult tuksub, ja nõnda, et sa teisiti ei saa. Ja kui vaja on, et sa ristile lähed selleks, et ka teistel, ka nendel, kes sinu kõrval on, igavene elu oleks. Jumal aidaku meid selles!“ Nõnda jutlustas ...

Otsida taas usupuhastuse aardeid

Käesoleva aastatuhande algus on Eesti luterlikule kirikule heldelt pakkunud mitmeid emakeelseid raamatuid, mis räägivad Martin Lutherist ja tema usuõpetusest. Olgu näitena nimetatud Lutheri tekstide kogumik „Valitud tööd“ (2013), Scott H. Hendrixi elulooline „Martin Luther. Reformaator ja tema visioon“ (2018), Arne Hiobi „Martin Luther ja protestantlik reformatsioon“ (2017), sama autori „Luterliku dogmaatika alused“ (2013) – ja muidugi EELK õpetuslik alustekst ...

Kantud ja ümbritsetud armastusest

Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud ...

Ärge võtke neilt lootust

Kristjan Luhamets. 2009. aastal ilmus Norras (2010 Soomes) tähelepanu vääriv raamat, autoriks misjonär Espen Ottosen. Eesti keeles võiks raamatu pealkirjaks olla „Minu homoseksuaalsed sõbrad“. Teose kaante vahele on kogutud mitmete kristlaste lood sellest, kuidas nad seisid või seisavad tänagi silmitsi oma homoseksuaalsete tunnetega. Seejuures tunnustavad nad Piibli selgelt taunivat hoiakut homoseksuaalse eluviisi suhtes ning on püüdnud sellele sõnumile ustavaks ...

Ilmunud on loosungiraamat 2021

Head kaasvõitlejad! Teatan, et taas on ilmunud vennastekoguduse loosungiraamat uueks, 2021. aastaks.  Traditsiooniliselt sisaldab loosungiraamat aasta igaks päevaks loositud-valitud piiblisalmi Vanast ja Uuest Testamendist. Piiblisalmidele järgnevad lühikesed palved-mõtisklused, mille autoriteks on Eenok Haamer, Vallo Ehasalu, Agu ja Lia Kaljuste, Mihkel Kukk, Arvo Lasting, Arne Mänd, Urmas Oras, Lui Remmelg ja Marek Roots.  Loosungiraamat on hea abimees ...

Pastoraadi piiblikool Tartus

21. septembri õhtul alustab Tar­tus Pastoraadis (Riia 22a) uus piiblikool, kuhu on oodatud kõik huvilised alates 18. elu­aas­tast. Apostel Paulus kirjutab: „Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu“ (Rm 10:17). Jumala sõ­na kuulmata ja seda tund­mata ei saa tekkida päästev ja viljakandev usk. Seepä­rast on Piibli sõnumi kuu­l­­mine ja mõistmine elu ja sur­ma küsimus. Piibli kättesaadavusele vaa­tamata seisame täna prob­leemi ees, et paljud ...

Vaimulik suvepäev edasi lükatud

Head sõbrad! Vennastekoguduse eestseisus on otsustanud aasta võrra edasi lükata meie armastatud vaimuliku suvepäeva. Põhjuseks kõigile teada olev koroonaviiruse oht. Kui Jumal lubab, siis toimub suvepäev 2021. aasta juunis Hageri palvemajas.   Marek Roots

Kristlik kunst pühakojas – poolt või vastu?

Merille Hommik Kas kristliku koguduse ellu peaksid kuuluma pühapildid ja -kujud või mitte? See küsimus on kõlanud läbi kogu kiriku ajaloo.  Vanas Testamendis öeldakse: „Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal …“ (2Ms 20:4–5) Sellele Piibli kirjakohale ...

Püha Perekond

Vana Testamendi laulik ilutseb: „Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel“ (Ps 111:2). Kristlike jõulupühade keskmes on kuulutus sellest, et Jumal, taeva ja maa Looja, tuleb inimesena maailma, sünnib maisesse perekonda. Jeesuse kohta öeldi: „Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks? Ja eks ta õed ole kõik meie juures?“ (Mt 13:55–56). Teisal aga põrutati talle: „Me ei ...

Issand on lähedal

Apostel Paulus kirjutas Filippi kogudusele: „Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal!“ (Fl 4:4–5). Rõõmul on enamasti mingi põhjus. Pauluse väline olukord oli tol ajal üsna rõõmutu. Ta viibis oma misjonitöö tõttu vanglas ja arvestas isegi märtrisurmaga. Apostel kinnitas kaasusklikele: „Teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast ning võidelda sedasama võitlust, mida te minust olete näinud ja nüüd ...

Valmistage Issandale teed

Prohvet Jesaja kaudu öeldakse: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maan­tee tasaseks meie Jumalale! Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb!“ (Js 40:3,10) Nende pühakirja ridade esmane sõnum on, et Jumal tuleb. Kogu loodu on olemuslikult seotud oma Loojaga. Seetõttu pole võimalik Jumalast igavesti mööda vaadata. Ta tuleb ja küsib inimese käest: „Kus sa oled?“ – nii nagu kord Aadama käest, kes peitis end kartlikult rohuaia puude keskele ...