Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jumala rahva minapilt võib uueneda

Missioloog Risto Ahoneni raamatu „Lähetys uudella vuosituhannella“ peatükk „Globaliseerumise väljakutse kirikule“ annab mõtteainet kristliku identiteedi püsimise kohta. See tähendab, et kirik peab ühelt poolt vältima kapseldumist ja teiselt poolt kõigega kaasajooksmist. Oma identiteeti avastades teadvustame ka oma suhet ühiskonnaga ja kogu maailmaga. See toob parema arusaamise, kes oleme usklikena, kogudusena, kirikuna; milline on meie suhe oma ajastu, kultuuri ja ...

Koolitades, kuulutades, läkitades …

EELK Misjonikeskuses on kaks erilist päeva aastas. Kindlasti on neid rohkem, aga täna tahan kirjutada kahest.  Üks päev on tavaliselt jaanuari lõpus, kui toimub misjonikeskuse nõukogu koosolek ja seal on minul vaja esitada eelmise aasta tulude ja kulude aruanne ning kokkuvõte aasta tegevustest ja muud tavalised nõukogu pädevusse kuuluvad teemad. Käesoleval aastal kogunes nõukogu uus koosseis: Madis Kask, Kristiina Seppel, Kadre Arikainen, Vootele Hansen, Joel ...

Tugikogudused

Esiisa Aabraham ei kahelnud Jumala tõotustes, vaid sai teda ülistades usus vägevaks. Aabrahami usk kannab meidki meie ajastu võitlustes. Usuta pole kirikutööd olemas. Kiriku eesmärk tuleb Jumala enda soovist, et kogu maailm pöörduks eksitusest tõe tundmisele. Meie saadud käsk kuulutada kogu loodule rõõmusõnumit tähendab kõikide maade rahvaste kutsumist Jumala osadusse viisil, mida tunneme Jeesuse õpetatu kaudu.  Pöördumise sünnitab kohtumine Jumalaga. Seeläbi ...

Head koguduste vaimulikud! 

23. oktoober 2022 on EELK kalendris märgitud kui kiriklik misjonipüha. Julgustame seda kogudustes tähistama, eriti nüüd, mil kristlastena omal maal omas kogukonnas tunnetame järjest selgemalt ühtekuuluvust kogu äreva, kannatava maailmaga.  Misjonitöös on igaühel oma asendamatu koht ja ülesanne. On hea endalt aeg-ajalt küsida: kuidas meie oma koguduses kuulutame evangeeliumi ja teenime ligimest? Misjonipühapäeval on suurepärane võimalus eriliselt palvetada misjonitöö ...

Nisuiva saladus

Nii nagu Iisraeli rahvale oli vabanemise teekonna alguseks Punasest merest läbiminek, algab kristlase tee ristimisest. Jumal toitis ja jootis oma rahvast kogu neljakümneaastase kõrberännaku vältel, nii soovib ta toita ja hoida ristimises ka kogudusse liidetud kristlasi. See kinnitab, et Jumal annab meile igapäevase leiva ja me saame sellesse uskudes tema hoolitsust kogeda.  Meil on ajaloolisi ja isiklikke usukogemusi. Nende hulka kuulub seegi, et vaatamata Jumala ...

Misjonär tuli meie kirikusse

EELK misjoni arengustrateegia dokumendi (2010. a) eessõnas ütleb tolleaegne peapiiskop Andres Põder „Kirik ei saa olla misjoneeriv, kui tema liikmed seda ülesannet ei teadvusta: kui see näib vaid vaimulike, mõne ametkonna või üksikute aktiivsete inimeste kohustusena. Nii inimlik on veeretada vastutust kellelegi teisele, olla kõrvaltvaataja rahvasummas, vajadusel ehk isegi salgaja. Kirik suudab just nii palju, kui palju panustavad tema liikmed üheskoos.“ Meiepoolne usu ...

EELK misjonipüha läkitus 2021

Paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. (Mt 5:16) Armas Eestimaa kogudus!  24. oktoobril on misjonipüha.Selle tähistamise päevaga seostub märtermisjonäride Evald Oviri ja Karl Segebrocki surmapäev 20. oktoober 1896. Käesoleval aastal möödub nende surmast 125 aastat. Saatsin sel puhul misjonikeskuse poolt tervituse ja selgitasin, et peame nende märtrite mälestuseks misjonipüha. Leipzigi misjoniselts ...

Rõõm vabadusest

Missio Läänemaa 2021 logol, mille kujundas Piia Saak, on sinimustvalge looduspildiga ristis huvitavalt ühendatud Eestimaa ja ristiusk. Täna võib öelda, et see kauaoodatud suursündmus on möödas, aga missio jätkub. Jätkub inimestes ja kogudustes, sest Jumala armuaeg kestab ja kes siis muu peab kandma maailmale head sõnumit kui iga kristlane ja iga kogudus. Missio tegevuste läbi anti võimalus ühiselt seda sõnumit jagada. Missionädala jooksul toimus üle kaheksakümne ürituse. ...

Missio Läänemaa kutsub

Kui igal aastal korraldame ühes praostkonnas või koguduses misjonipäevad, siis käesoleval aastal on misjonikeskus ja Lääne praostkond koos Eesti Kirikute Nõukogu ja kohalike omavalitsustega ette valmistamas 15.–22. augustini toimuvat missiot „Rõõm vabadusest“.Tähistame 30 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest ning esimesest missiost Pärnus ja Haapsalus. Missiotegevustega aitame kaasa koguduste elu uuenemisele ja kristliku ellusuhtumise kasvule kohalikus kogukonnas. ...

EELK misjonipüha läkitus

Armsad EELK vaimulikud, asutuste juhid ja kogu­dus­te kaastöölised – vennad ja õed Kristuses! Rõõmuga esitame teile üleskutse tähistada 25. oktoobril oma koguduses misjonipüha! See püha meie kiriku kalendris tuletab meelde kirikutöö peamist eesmärki – et kõik inimesed leiaksid tee vaimus uuenemisele ja igavesele pääsemisele. Tänavuse misjonipüha evangeeliumisalm ütleb: „Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge ...

Lõikustänupühast ja koostööst

Elame tänumõtetes külvi ja lõikuse eest ning tunneme rõõmu heast koostööst Jumalaga ja kristlaste vahel. Piiskop Tiit Salumäe on ühes lõikustänupüha tervituses öelnud: „Põld on Jumala laud. Enne kui paluda „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!“, tuleb astuda põllule, sest see on püha paik. Ja asuda tööle. Nii jätkub õnnistust nii pühadeks kui argipäevaks.“  Kiriku tööpõld on lai. Ma usun, et suurem osa koguduste õpetajaid nõustub minuga, et vajame oma ...

Tagasivaade

Leevi Reinaru

Misjonikeskuse (MK) põhikirja kinnitas EELK kirikukogu 22 aastat tagasi. Eesmärgiks on sõnastatud misjonitegevuse koordineerimine ja korraldamine EELKs ning võimalusel ka väljaspool Eestit. Tegevusi on MK arendanud vastavalt võimalustele. See tähendab, et kogu misjonitöö EELKs on palju laiema haardega ja MK-l on täita osa sellest tegevuste mosaiigist. Meil on 22aastane kogemus ja arusaam oma kohast ja ülesandest EELKs. Oleme kogudustele abiks misjonimõiste selgitamisel ja ...

Sees või väljas

Leevi Reinaru

Nii sõnastasime teema EELK misjonikonverentsile, mis toimub laupäeval, 26. oktoobril Viimsi Püha Jaakobi kirikus, et pakkuda kogudustele värskust kujutluses misjonitööst. Konverents on mõeldud maailma misjoni hetkeolukorraga tutvumiseks ja EELKs tehtava misjonitöö tõhustamiseks. Kuna kogudusetöö ressursid on piiratud, siis on väga oluline, et tegevus lähtuks prioriteetidest. Usun, et konverents aitab kujundada uuenenud arusaama misjonist. Paljud ütlevad, et kogu kirikutöö ...

Igavikumõtteid enne uue algust

ReinaruL2017

Kirikuaasta viimane pühapäev on peetud. Enne uue kirikuaasta algust on põhjust süveneda igaviku olemusse, et paremini mõista käesoleva hetke erakordseid võimalusi. Meie elu on igavene, aga peame seda jagama väga targalt kaduvat ja igavest olemist omavahel tasakaalus hoides. Siin maisuses on meil olemiseks oma kindel aeg. Jumalal on meist igaühe jaoks eesmärk ja ülesanne. Kristliku kiriku sõnum aitab leida uuenenud inimesena eelkõige vaimse ülesande. See ülesanne avaneb läbi ...

Misjonipüha läkitus

misjonikeskuse logo

Lugupeetud EELK koguduste vaimulikud, asutuste juhid ja koguduste kaastöölised! EELK kirikukalendri järgi tähistame 28. oktoobril misjonipüha. Oktoobrikuu lõpuga seostub oluline sündmus Eesti misjoni ajaloos: misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock surid usumärtritena Ida-Aafrikas 1896. aastal. Pühapäeva teema annab misjonimõteteks väga kindla aluse: „andke üksteisele andeks“. Andeksandmisel on suur mõju inimestevahelistele suhetele, rahvaste ja riikide suhetele. Olin ...