Kõik autori postitused

Soome kirikus jätkub abieluteemaline diskussioon

Soome luterliku ki­ri­ku suurimaks diskussiooni­tee­maks on viimasel ajal osutunud abi­elu temaatika, millele on kirikus väga erinevaid lähe­nemisi. Kirikliku lehe Kotimaa toi­metaja Meri Toivanen kü­sis piiskoppidelt nende sei­sukohti abieluküsimuses (https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kotimaa-kysyi-kaikkien-piispojen-kantaa-avioliittoon-vastaukset-paljastavat-isot-nakemyserot/) ja kuna naaberkirikus toimuv pakub ilmselt huvi ka Eesti lu­gejale, siis toome ära nen­de ...

Ülikooli usuteaduskond rõõmustab

Tartu ülikooli usuteadus­kon­nas lõpetas sel aastal 21 üli­õpi­last.  Tartu ülikooli usuteadus­kon­­nas rõõmustatakse vii­mas­te aas­tate suurima lõ­pe­tajate arvu üle. 21-st üli­õpilasest üheksa lõ­petas ba­kalaureuseõppe ja 12 ma­gist­riõppe. Seoses ko­roo­akriisiga korraldati li­saks ta­va­pärasele lõputöö kaits­misele juu­nis ka teine kaits­mine au­gustis, nii et osa lõpetajaid said diplomi alles augusti lõpus.  Lõputöid oli kõigis usu­tea­­duse ehk teoloogia ...

Piiblikursus Põltsamaal avardab silmaringi

Õpetaja Markus Haamer arutleb kursusel osalejatega selle üle, mil­list Piibli osa lugeda järgmiseks korraks. Kaido Soom. EELK misjonikeskuse piib­li­kur­susi on Põltsamaal kor­ral­datud juba kuus aastat.  Augusti lõpul kogunes 14-liik­me­line grupp taas Põltsamaa pas­to­raati, et arutleda sedapuhku ju­malateenistuse üle. Osalejaid oli kogudustest üle Eesti. Põlt­samaa kogu­du­se õpetaja Mar­kus Haa­me­ri sõnul oli koha valik põh­jendatud sellega, et Kesk-Eestisse saab ...

Jaanipäev – Ristija Johannese sünnipäev

Johannes Eelkäija (Ristija). Ikonostaasi eestpalve (deesise) rea ikoon. 16. sajand. Põhja-Venemaa. Ikoon perekond Kormašovi kogust. Eestlaste jaoks on aasta olulisemad pühad jõulud, uusaasta ja jaanipäev. Kõigil neil pühadel on olemas ka kiriklik tähendus.  Jõulud ja jaanipäev on seotud kahe olulise Piibli isiku sünniga. Jõuludel sündis Jeesus ja jaanipäeval Ristija Johannes. Kummagi isiku täpset sünniaega ei saa Piiblist välja lugeda ja seepärast on kirik asetanud ...

Jesaja raamatu sõnum

Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Jesaja raamatus avaneb ääretult rikas sõnum, millele ka Uue Testamendi autorid sageli viitavad. Selles kirjutises tõstetakse esile kolm teemat, milleks on tõotused Päästja sünnist (Js 9), kuulutus Issanda sulasest (Js 53) ja tõotused Issandale meelepärasest aastast (Js 61). Meile on sündinud laps Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Tõotus Taaveti aujärjel istuvast ...

Kaplaniteenistus on suutnud tõestada oma vajalikkust

Vanemkaplan kapten Ago Lilleorg on olnud kaitseväe kaplaniteenistuses alates selle algusest.Kaitseväe pildipank. Kaitseväe kaplaniteenistuse jaoks on väga oluline isik Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg (50), kes oli 1995. aastal ajateenija õhutõrjepataljonis ja kelle peakaplan Michael Viise kutsus esimeseks kaplaniks kaitseväkke.  Nüüd on ta eelmise aasta augustist taas tagasi kaplaniteenistuses: hetkel vanemkap­lani positsioonis. Piiskop Ago ...

Koroonakriisi mõjust kõrgkoolidele

Üliõpilased kohtuvad eriseminaril MPEÕK Tartu Püha Jüri kirikus ülempreester Aleksander Aimiga. Kaido Soom. Teoloogilised õppeasutused leiavad muutunud oludes võimalusi kooliaasta lõpetamiseks ja mõtlevad uutele sisseastujatele. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas on koroonaviirus olulisel määral muutnud esialgseid plaane. Lõputööde kirjutamise ajal olid raamatukogud ja arhiivid suures osas suletud, seepärast otsustati lisada täiendav lõputööde kaitsmise aeg. Lisaks seni ...

Koroonakriis ja ülikool

Toimub veebiseminar aines katehheetika. Kuvatõmmis. Alates 16. märtsist ei toimu Tartu ülikoolis enam auditoorset õpet, vaid on üle mindud distantsõppele.  Algul tekitas auditoorse õppevormi lakkamine kõigis küsimusi ja hirmugi. Kas distantsõppel üliõpilased ikka osalevad loengutes? Kas ei teki olukorda, kus õppejõu ja üliõpilase vaheline suhtlus väheneb või kaob hoopis? Kas isiklikku kontakti hakkab asendama raamatute lugemine? Aeg e-õppel on näidanud, et need hirmud ...

Kirikukogu kevadine istungjärk jääb ära

EELK konsistoorium arutas 17. aprillil toimunud istungil kirikukogu kevadise istungjärgu toimumise või edasilükkamise küsimust ja langetas eriolukorra tingimustes erakorralise otsuse jätta istungjärk ära.  Tegu on tõeliselt erakorralise otsusega, sest EELK pole seni kunagi oma ajaloos olnud sunnitud jätma kirikukogu istungeid ära. Küll aga jäi kirikuloolase Priit Rohtmetsa sõnul ära teine kirikukongress 1917. aastal, sest poliitilised olud muutusid segaseks. ...

Mida kirik õpetab Jeesuse emast neitsi Maarjast

Bartolomé Esteban Murillo (1617–82) maal „Maarja kuulutamine“. Repro Fra Angelico (11387–1455). Fragment freskost „Maarja kuulutus“. Repro 25. märtsil tähistame paastumaarjapäeva, mille teemaks on ingel Gabrieli ilmumine neitsi Maarjale, et kuulutada Jeesuse sündimist.  Maarjapäevi on mitu. Eestis tähistatakse enim paastumaarjapäeva, mis langeb alati paastuajale. Sellele osutab ka päeva nimetus. Nii valmistab päev ette üheksa kuu pärast saabuvaid jõulupühi. ...

Koguja leiab elu mõtte osaduses Jumalaga

„Tühisuste tühisus,“ ütleb Koguja, „tühisuste tühisus, kõik on tühine!“ Koguja raamatus kordub sõna „tühisus“ sageli. Kui raamatut kiiruga lugeda, võib tekkida tunne, et elul puudub mõte ja see on tühine. Ometi oleks see vale arvamus. Koguja raamatu võti pole mitte elu tühisust näitavates peatükkides, vaid nendes salmides, kus Koguja viib lugeja igaviku äärde. Kui Issanda kartus kirgastub, siis naaseb taas elu mõte. Kes on Koguja? Koguja raamat on üks Vana Testamendi luule- ...

Tuulikki Karu on eesti juurte kandja Soomes

karu1

Piiskop Tiit Salumäe andis detsembris 2019 tänukirja Tuulikki Karule eestikeelse lastetöö tegemise eest Helsingis. Tuulikki Karu on teinud tööd eesti lastega Helsingis kaheksa aasta vältel alates 2003. aastast. Praegu tegutseb Tuulikki Karu laste- ja peretöö tegijana Kallio koguduses ja seda ennekõike soomlastega, aga mingil määral ka eestlastega. Lastetöö on Helsingis eestlasi kõige rohkem siduv töövorm. Tuulikki Karu meenutab, et eesti lastele olid kohtumised koguduse ...

Ingeri kirikus toimus juhtide vahetus

Laptev_piispaksi-2

Laupäeval, 8. veebruaril toimus Peterburi Maria kirikus piiskop Aarre Kuukauppi lahkumisteenistus ja pühapäeval, 9. veebruaril pühitseti sealsamas Maria kirikus Ingeri kiriku uueks piiskopiks Ivan Laptev. Avaldati tänu Aarre Kuukauppile, kes on kirikut juhtinud piiskopi ametis 24 aastat. See on kiriku jaoks olnud pikk aeg ja toonud kaasa suuri muutusi. Kui algselt oli Ingeri kirik ennekõike ingerisoomlaste kirik, siis ühiskonnas toimunud protsessid nagu ingerisoomlaste ...

Soomes kuulub luteri kirikusse 68,6% elanikest

Soome veebiväljaanne Kotimaa24 toob ära Soome kiriku eelmise aasta statistika, mille kohaselt kuulus kirikusse 2019. aasta lõpus umbes 3 792 000 inimest, mis tähendab 68,6 protsenti riigi elanikkonnast. Tegu pole veel täpse numbriga, kuid see näitab liikmeskonna muutuse suundumust. Aasta tagasi kuulus kirikusse 69,7 protsenti elanikest, ehk 3 848 000 inimest. Kirkusse kuulumise protsent elanikkonnas on seega aasta jooksul langenud 1,1 protsendi võrra. Eelmisel aastal ...

Keskendudes misjonile

Vaimulike konverents toimus 21.–22. jaanuaril Nelijärve puhkekeskuses, mis on viimastel aastatel kujunenud traditsiooniliseks konverentsi toimumise kohaks. Konverents algas avajumalateenistusega Aegviidu kirikus. Teenisid Viru praostkonna vaimulikud praost Tauno Toompuu juhtimisel. Jutlustas Kadrina koguduse õpetaja, abipraost Meelis-Lauri Erikson, kes rõhutas Kristuse-kesksust selles maailmas. Esimesed ettekanded läksid sügavuti pühakirja analüüsi. Piibli ja misjoni suhet ...