Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Varjatud Jumal

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au!                                                               Js 6:3 Toomas Paul on kunagi kirjutanud, et püüd Kolmainsust „ära seletada“ võrdub päikesesse vaatamisega – silmad jäävad liiga suurest valgusest pimedaks. Seda on mõistnud ka Jeesus Kristus, ...

Püha Vaimu väljavalamine

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6  Need on Sakarja sõnad Serubbaabelile, Juuda asevalitsejale, kes koos kaaslastega juhtis Paabeli vangipõlvest kodumaale tagasi 42 360 hinge. (Ne 7:66). Neil seisab ees hiiglasuur ülesanne – taastada Jeruusalemma linn ja Issanda tempel. Kõikide väljakutsete ja aktiivse vastutegevuse kiuste, innu raugemise kiuste. Sakarja julgustab Serubbaabelit, et ei suur vägi ega võim ei aita ...

Püha Vaimu ootus

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!                            Jh 12:32 Kolmest aabrahamlikust religioonist on kristlus kõige vähem seotud geograafiliste piirangutega. Kui islami aluste hulka kuulub peaaegu kohustuslik palverännak Mekasse ja iga palvus on tungivalt soovitatud orienteerida Mekale, ja kui vaga juudi igatsus on olla kord maetud Templimäe ...

Südame kõne Jumalaga

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20 Teinekord küsitakse päris murega: „Miks Jumal ei kuule minu palveid?“ Ja on neidki, kelle arvates osutab see sellele, et Jumalat ei ole üldsegi olemas. Mida siis vastata murelikule? Olen kindel, et Jumal kuuleb igaühe palvet, tema kõrv ei ole kuulmiseks kurt (Js 59:1). Ent ... Jumal ei ole inimese sageli isekate soovide täitmise automaat. Palve on alati kahekõne. ...

Taevariigi kodanikuna maailmas

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.          Ps 98:1 Kui ma olin väike poiss, ütles mu ema ülestõusmispühade lähenedes alati: „Sa pead lihavõttehommikul päikesetõusul ärkama, et näha, kuidas päike tantsib.“ Sageli see mul ei õnnestunud – olen ikka olnud hommikuse unega. Ja teinekord oli taevas sel hommikul pilves. Ja kuigi vahel ka õnnestus õigel ajal ärgata, ei ole ma kunagi näinud lihavõttehommikul päikest ...

Jumala rahva koduigatsus

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!                 2Kr 5:17 Kristuses on see, kes on Kristusesse ristitud. Paulus kasutab oma kirjades ristimisest kõneldes erinevaid võrdlusi. Ristimine on Kristusesse rõivastamine. (Gl 3:27) Ristimine on osadus Kristusega koos temaga suremise ja maetud saamise kaudu erilises lootuses. Paulus kasutab siinkohal mõistet „uus elu“. „Otsekui Kristus ...

Hea Karjane

Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu.            Jh 10:11a,27–28a Teinekord ei ole üldsegi halb olla lammas. See tundub esmapilgul üllatava tõdemusena. Eriti kui tuletada meelde pandeemiaaega, mil leidus neid, kes veel läbi uurimata uue viiruse suhtes ettevaatlikult käituvaid inimesi, neid, kes distantsi hoidsid ja ennast vaktsineerida lasksid, ...

Ülestõusnu tunnistajad

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.                                                                            1Pt 1:3 Üks muistne lugu räägib ...

Kristus on surnuist  üles tõusnud

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed!                                             Ilm 1:18 Kristuse surmavalda laskumise ikoonil on Ülestõusnu jalge all kujutatud surmavalla maha murtud uksi ning lukke, kette, riive ja võtmeid seal ümber maas. Kristus on haaranud kinni Aadama ja ...

Aukuninga alandustee

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.                         Jh 3:14b,15 Johannese evangeelium kõneleb kahes kohas Jeesuse ülendamisest. Jh 3:14 võrdleb evangelist Jeesuse ülendamist vaskmao ülendamisega kõrbes. Ta meenutab muistset lugu, kuidas Mooses pidi valmistama vasest maokuju ja panema selle posti otsa, et mao käest salvata saanud inimene seda vaadeldes võiks ...

Kannatuse pühapäev

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28 Sugugi mitte kõik ei võtnud Jeesust vastu. Esimesena meenub vast rikas noormees, kelle jaoks Jeesus osutus liiga kalliks. Ta ei olnud valmis maksma Jeesuse eest kogu oma varandusega. (Mk 10:17–22)  Ja suur hulk neidki, kes olid koos Jeesusega rännanud, palvetanud ja osadust jaganud – nemadki lahkusid pärast ilmutuskõnesid Jeesuse ihust kui ...

Eluleib

Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja!     Jh 12:24 Looduse vaatlemise kaudu õpib inimene tundma veel ühte Jumala paradoksi: selleks, et saada, tuleb loobuda; et elada, tuleb surra.  Ma olen sageli mõelnud suurtele muusikutele ja kunstnikele, andekatele meistritele, keda kaasaegsed ja järeltulevad põlved imetlevad. Leonardo ja Bach, Michelangelo ja Pärt ning tuhanded teised. Kui nad ...

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!              Lk 9:62 1993. a novembris määras peapiiskop Kuno Pajula mind Keila koguduse praktikandiks. Õpetaja Jaan Jaani kinkis mulle kui oma „armsale kaasvõitlejale“ sel puhul Agenda. Ta kirjutas raamatusse pühenduseks sama salmi, mis annab mõtte paastuaja 3. pühapäevale: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala ...

Palve ja usk

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.               Rm 5:8 1653. a kirjutas Paul Gerhardt tuntud jõululaulu „Su sõime juures seisan ma“. Kui jätta kõrvale viide Petlemma sõimele, sobiks see sama hästi ka suure reede lauluks. Paul Gerhardt laseb meil laulda: Veel enne, kui ma sündisin,siis sündisid sa mulle,ja enne, kui Sind otsisin, mind võtsid oma ...

Jeesus – kiusatuste võitja

Läänelikus kultuuriruumis on viimastel aastatel kerkinud aeg-ajalt esile nn tühistamiskultuuri (cancel culture) ilminguid. Lühidalt öeldes on tegemist liikumisega, mis püüab ühiskonnast isoleerida või kõrvaldada seisukohti või tegusid, mida peetakse kaasaja ühiskonnas äärmiselt ebasobivaiks.  Need seisukohad või teod võivad olla aastakümneid vanad, teinekord isegi aastasadade tagused. Tühistamiskultuur püüab omal kombel puhastada ühiskonda ning avalikku ruumi. Samas ...