Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita

„Tule, Looja vaim, ja kinnita igaüht meist oma armuga, kõiki oma lapsi külasta, kogu loodut heldelt õnnista.“ Nende sõnadega algab kuulsusrikka helilooja Gustav Mahleri (1860–1911) kaheksas sümfoonia, mida esitati kolmel järjestikusel päeval (7., 8. ja 9. septembril) Estonia kontserdisaalis. Sümfoonia esimese osa tekst pärineb Mainzi peapiiskopilt Hrabamus Mauruselt, kes selle poeemi kirjutas 850. aastal ladina keeles. Teose teise osa tekstiks oli Mahler valinud Goethe ...

Teadus on usule toeks

Juba Aristoteles tuli järeldusele, et palju on teada, mida paljud ei tea. Taoline hinnang sobib ka tänapäeval paljude ja tõenäoliselt isegi rahva enamuse kohta. Aga selles ei pea nägema etteheidet – teadus on lihtsalt jõudnud sedavõrd keeruliste uuringute faasi, et isegi hea teadlane ei pruugi teada teise eriala üksikasju. Siiski, toetudes väljapaistvate erisuunitlustega füüsikute, matemaatikute ja bioloogide avastustele, lubab teadus väita, et universumi, meie ...

Erinevates konfessioonides on sarnaseid süvaväärtusi

Teade EELK õpetaja prof teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderi valimisest Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretäriks väärib erilist tähelepanu. Selle tähtsus Põderi selgitusel tuleneb sellest, et „tegemist on kirikuosadusega, s.t vastastikku üksteist kirikutena tunnustavate erinevate usutunnistuslike traditsioonidega kirikutega – luterlikud, reformeeritud, unioonkirikud, metodistid –, kes oma ühises elus teostavad ...

Kas hing ja ihu on kvalitatiivselt identsed?

Teoloogiahuvilisena sattusin lugema usuteaduse doktori professor Elmar Salumaa koostatud „Süstemaatilise teoloogia käsiraamatut“ (2008). Märksõna „Hing ja ihu“ all on kirjas: „Hing ja ihu on piibellikus käsitluses lahutamatult seotud teineteisega ega moodusta mingit kahte omaette olevat substantsi. Mõistet hing kasutatakse seetõttu tihti pars pro toto mõttes ja tähendab lihtsalt inimest, nagu see hiljemgi usulises keelepruugis on püsinud. Kui UT ihu ja hinge kõrval ...

Teadus ja usk aitavad mõista elu mõtet

Elame ajastul, mil teadus ja usk täiendavad teineteist. Veelgi enam – nad vajavad teineteist. See tuleneb teaduse erakordsetest saavutustest, mis on muutmas ettekujutust universumist, koduplaneedist ja elust, aga ka inimkonda tabanud eetikakriisist. See viis arusaamiseni, et need probleemid vajavad teadvustamist ja arutamist ka avalikus ilmalikus ruumis. Religioon ja teadus Sellepärast korraldasin 8. oktoobril Eesti rahvusraamatukogu konverentsisaalis mõttetunni, ...

Ta on iga päev koos meiega

hubert kahn arstmeddr

Jeesuse Kristuse kuldsed sõnad „mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni“ jüngritele pärast surnust ülestõusmist on hindamatu väärtusega. Sest Jumal oli inimeste juures mitte üksi siis, kui Mooses sai ilmutuse Jumala kümne käsu (dekaloogi) kohta või kui Jeesus õpetas jüngritele ristiusu eetikat ning palvetamist ja tõestas armastust inimeste vastu oma elu hinnaga, vaid ka sellele järgneva enam kui 2000 aasta jooksul. Tunnistades Jumala lähedust, võib küsida, miks sellele ...

Lahkus mõttekaaslane

Viimaseid mälestuskilde kursusekaaslasest, arstiteadlasest, kirikuõpetajast ja sõbrast Jüri Raudsepast 2018. aasta veebruarikuu. Jüri nõustus lugema ja kommenteerima minu raamatu „Teadus ja usk“ käsikirja. Andes sellele kiitva hinnangu ja rõhutades kahe seni vastandunud ideoloogia – teadusliku ja usulise – lepitamise tähtsust, tuli järeldusele, et: „Öeldut silmas pidades on vaja kaasaega informeerida olulistest muudatustest meie arusaamades teaduse ja usu vahekorrast.“ ...