Kõik autori postitused

Homme on taevaminemispüha

Saaremaal Püha kirikus on altarimaaliks „Jeesuse taevaminek“ 1903. a taevaminemispühast.Anti Toplaan. Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. (Jh 12:32) Jumal on loonud meile meeled, mille kaudu ta ilmutab end meile oma sõna ja armuvahendite ehk ristimise ja armulaua kaudu.  Me tunnetame maailma enda ümber kõigi oma meeltega, millele lisaks kingib Issand meile usu anni. Kirikusse sisenedes haarab meie pilk tervet ruumi, mille keskmes ...

Jeesus annab väe tema ülesannete täitmiseks

Jh 21:15–19 Peetrus oli pärast Jeesuse vangistamist öisel ajal ülempreestri õues oma õpetaja kolmel korral salanud. Pärast raskeid sündmusi Jeruusalemmas oli ta koos enamiku jüngritega tulnud tagasi kodukohta Galileasse. Jeesus küsib nüüd Peetruselt, kas ta armastab teda enam kui oma sõpru ja kaaslasi. See tähendab, kas me armastame Jeesust rohkem kui oma tööd ja sellega seotud töövahendeid, nagu Peetruse puhul olid selleks paat ja võrgud. Jeesuse küsimus puudutab ...

Vaimulikud arutasid kodukülastuste olulisuse üle

4. märtsil toimus Kuressaare Laurentiuse koguduse ruumides Saarte praostkonna konverents, mis keskendus kodukülastuste teemale. Ettekande pidas dr Ingmar Kurg, oikumeenilisteks külalisteks olid roomakatoliku kiriku seminaristid.Veiko Vihuri Lõppeva lumeta talve näärikuul peeti Nelijärvel EELK vaimulike konverentsi teemal „Ristiinimene“. Konverentsi alateemaks oli misjon.  Ettekannetes ja töötubade vestlustes otsiti ühiselt vastust küsimusele, kuidas kirik saaks oma ...

Kuressaare Laurentiuse kirikus avati tornitippu peidetud kapslid

Alates eelmise aasta novembrist on Rändmeistri OÜ töömehed rajanud Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikupli restaureerimiseks tellinguid, mis on nüüdseks saavutanud projekteeritud kõrguse ja paistavad linnapildis kaugelt silma. 16. jaanuaril eemaldasid töömehed torni tipust risti, tuulelipu ja tornimuna ning viimase seest leitud kaks kinni joodetud kapslit arvatavate torni eelmiste remontide ajal sinna paigaldatud tekstidega. 17. jaanuaril kogunesid kirikus restauraatorite, ...

Veiko Vihuri sai 50aastaseks

Vihuri,Veiko_juuli2012_fLiinaRaudvassar copy_esii

Paastuaja eelsel pühapäeval oli Karja kiriku pastoraadi värskelt renoveeritud saali kogunenud lähemalt ja kaugemalt tavalisest enam kirikulisi. Jumalateenistuse järel oli kogudusel kaetud kohvilaud, et tähistada oma kauaaegse õpetaja Veiko Vihuri (pildil) 50. sünnipäeva. Kuna õige tähtpäev langeb tänavu vastlapäevale, aga jumalateenistused toimuvad talvisel ajal paari nädala tagant, oli see just sobiv aeg koguduse nüüdsest 25 aastat vaimulikuametis olnud karjast ...

In memoriam Harri-Johannes Rein

HRein

Harri-Johannes Rein 21.07.1926–3.01.2017 Jumalasulane Harri-Johannes Rein on kutsutud igavikku. Ta oli veendunud, et Jumal oli ta kutsunud jumalariigi tööle. Ainult ligi 20aastane viivitus tuli vahele ja sõduriealine mees pidi hakkama end varjama vanemate tagakambris võõraste pilkude eest. See raske katsumisaeg vormis ta pühaks tööks, nii et ta ei tahtnudki muust teada. Meie rahva katsumisajad on põhjuseks, et saan Harrist rääkida kui lähedasest sõbrast. 1964. aastal ...

Et leiaksime taas üles pühaduse lätte

JYRKI VESA

Jh 1:1–14 Johannese jõulupüha evangeeliumist ei leia me jõuludele nii omaseid pilte karjastest või idamaa tarkadest, samuti ei kujutata siin Joosepit ja Maarjat. Me leiame siin vaid ühe tunnistaja: Ristija Johannese. Kõige olulisemas peab Johannes oma jõuluevangeeliumis ühte sammu teiste evangelistidega. Selles ei mainita küll Petlemma sünnikohta, aga rõhutatakse, et Jumala Poeg ei leidnud kohta omade, s.o inimeste keskel. «Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda ...

20 aastat koos Ruhnu rahvaga

Ruhnu kirikus peeti Harri-Johannes Reinu 90. sünnipäeva tänujumalateenistust. Alates eelmise aasta sügise hakust, mil õpetaja Harri-Johannes Rein pidi tervise tõttu viibima mandril, oli Ruhnu kirikutes harukordselt vaikne. 1996. aastast, kui väärikas vaimulik sai Jumalalt kutse tulla teenima 60 püsielanikuga väikesaart ja selle kogudust, algas regulaarne jumalateenistuslik elu mõlemas kõrvuti seisvas kirikus. Ettevalmistused Ruhnu saarel ja selle pühakodadel on omadus ...

Jumala arm tähendab kutset meeleparandusele

JYRKI VESA

Jeesus hakkas mõistu rääkima: «Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. (Mk 12:1–2) Tähendamissõna viinamäe rentnikest kujutab Iisraeli maad, mille Jumal on kinkinud oma rahvale. See räägib prohvetitest, keda Jumal saatis oma rahva juurde otsima ...

Jeesus Kristus on Issand

JYRKI VESA

1Kr 15:22–28 Apostel Paulus kirjutab Korintoses olevale Kristuse kogudusele lootusest, mis on temal ja kogudusel Kristuses Jeesuses. Loota Kristusele ja arvestada seejuures ainult käesoleva maailma elu oleks mõttetus. Erich Fromm on öelnud, et kui me ei tea, kes me oleme, siis asendame selle millegi omamisega ja asjad muutuvad meie osaks. Ehk teiste sõnadega: kas meie väärtus seisneb omamises või olemises? Küsimus ei ole ka õigete asjade uskumises, vaid selles, kuhu ...

Pöide kalavõrgud

21. lehekuu päeva hommikul võis juhuslik mööduja märgata, kuidas tavaliselt vaikse Oti küla suurima vaatamisväärsuse, Pöide kiriku endassesuletud ja range ilme oli päikesepaistes muutunud. Kiriku ja pastoraadi vahelisel värskelt niidetud muruplatsil ulatas tulijatele tervituseks käe Elje Kula, kes juhatuse esimehena andis teada, et peapiiskop Andres on juba kohal. «Ärge siis unustage kirikus külalisteraamatusse sissekannet teha. Kogudusel on täna suur päev.» Pöide ...