Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Marta ja Maarja

Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!“ Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast ...

Vaadake, et keegi teid ei eksitaks

Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast, ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on ...

Rõõmusõnumi raskem külg

Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati: meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises. Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi − tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi, kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid ...

Jeesus on uks

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.“ Selle ...

Elu Jumala rahus

… kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta ...

Maailma suurim töö ja ime

Kimmel,Aare

Ap 13:23−33 Jumal vaatas ja jälgis maailma, kus elasid tema loodud inimesed, kes teda enam ei tundnud ja olid temast kaugele eksinud. Ta nägi, et pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Igaüks käis oma teed ja ajas oma asju, nagu oskas, ekseldes sinna ja tänna, otsides väljapääsu probleemidest ja hädadest. Valgust, mille varal sihte seada, elada ja tegutseda. Ei, inimeste endi meelest ei olnud kõik lootusetult pime ega kadunud. Leidus ikka õpetajaid, kes andsid head ...

Teekond Jumala silma all

Kimmel,Aare

Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. 5Ms 8:2−3 Vahel on päris kasulik hüpata ...

Kus on süda?

Kimmel,Aare

Mk 7:5−13 Üldiselt oleme kõik inimestena ju päris kenad ja armastusväärsed. Vähemalt arvame nii ja tahame seda olla. Soovime, et asjad oleks korras ja suhted normaalsed. Kui see alati ei õnnestugi, siis ometi püüdleme parema poole. Uskujatena peame Jumala asjadestki lugu, igaüks vastavalt oma arusaamadele. Küllap see peakski olema normaalne ja põhimõtteliselt piisav. Ka Jeesuse ümber olid koos armastusväärsed inimesed, kes kahtlemata soovisid kõige paremat. Peale tavaliste ...

Jumala heldus ja karmus

Kimmel,Aare

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: «Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.» Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki ...

Karjastele karjatamisest

Kimmel,Aare

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. 1Pt 5:1–4 Karja eest ...

Jeesus – meie aitaja

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3Nii öeldakse ühes Vana Testamendi ennustuses Jumala sulase kohta, kelle läbi teostub Tema tahe. Veel ütleb Jumal tema kohta: «Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.» Seega on Ta Jumala Võitu – heebrea keeles Messias, kreeka keeles Kristus. Tagapool lisatakse: «Mina, Issand, … panen sinu rahvaile lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange ...

Issanda teenistuses

Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2:8Selline on kokkuvõetult ristiusu sisu. See on midagi erakordset. Üldiselt näitavad religioonid inimesele teed, kuidas ise ennast päästa – mida selleks teha ja mida vältida. Üks moodne pilt ütleb, et Jumal on kõrge mäe tipus, usklikud inimesed aga mägironijatena vallutavad seda mäge. Jumal premeerib tippujõudjaid. Aga kas oleks sel juhul üldse kedagi, keda premeerida? ...

Halastage

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2Kas looduslik valik või Jumala valik?Oleme õppinud, et looduse eluspüsimise aluseks on loodus­lik valik. Tugevamad ja osavamad jäävad ellu, nõrgemad süüakse ära. Liigile tervikuna on see kasulik. Kui loo­dus- ehk džungliseaduste järgi elavad ka inimesed, siis hoolitsegu igaüks ise enda eest. Siis on kõige ...

Kadunud ja jälle leitud

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Inimese Poeg … Seda tiitlit kasutas Jeesus sageli, ilmutades enda kohta tähtsaid tõdesid. See tähendab ühest küljest, et ta on tõeline inimene, teisest küljest aga  viitab tema erilisele positsioonile ja meelevallale. Näiteks: Inimese Pojal on meelevald anda patud andeks; Inimese Poeg on hingamispäeva isand; Inimese Poeg läkitab oma inglid; ...

Ülestõusnu tunnistajad

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3 Eelmisel nädalal elasime kristlastena kaasa maailma ajaloo suurimatele sündmustele. Nende peategelaseks oli Jumal ise. Nende tipuks on maailma hämmastavaim sõnum: Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud! Aga see oli alles algus. ...