Kõik autori postitused

Jeesus on uks

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.“ Selle ...

Elu Jumala rahus

… kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta ...

Maailma suurim töö ja ime

Kimmel,Aare

Ap 13:23−33 Jumal vaatas ja jälgis maailma, kus elasid tema loodud inimesed, kes teda enam ei tundnud ja olid temast kaugele eksinud. Ta nägi, et pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Igaüks käis oma teed ja ajas oma asju, nagu oskas, ekseldes sinna ja tänna, otsides väljapääsu probleemidest ja hädadest. Valgust, mille varal sihte seada, elada ja tegutseda. Ei, inimeste endi meelest ei olnud kõik lootusetult pime ega kadunud. Leidus ikka õpetajaid, kes andsid head ...

Teekond Jumala silma all

Kimmel,Aare

Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. 5Ms 8:2−3 Vahel on päris kasulik hüpata ...

Kus on süda?

Kimmel,Aare

Mk 7:5−13 Üldiselt oleme kõik inimestena ju päris kenad ja armastusväärsed. Vähemalt arvame nii ja tahame seda olla. Soovime, et asjad oleks korras ja suhted normaalsed. Kui see alati ei õnnestugi, siis ometi püüdleme parema poole. Uskujatena peame Jumala asjadestki lugu, igaüks vastavalt oma arusaamadele. Küllap see peakski olema normaalne ja põhimõtteliselt piisav. Ka Jeesuse ümber olid koos armastusväärsed inimesed, kes kahtlemata soovisid kõige paremat. Peale tavaliste ...

Jumala heldus ja karmus

Kimmel,Aare

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: «Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.» Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki ...

Karjastele karjatamisest

Kimmel,Aare

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. 1Pt 5:1–4 Karja eest ...

Jeesus – meie aitaja

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3Nii öeldakse ühes Vana Testamendi ennustuses Jumala sulase kohta, kelle läbi teostub Tema tahe. Veel ütleb Jumal tema kohta: «Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.» Seega on Ta Jumala Võitu – heebrea keeles Messias, kreeka keeles Kristus. Tagapool lisatakse: «Mina, Issand, … panen sinu rahvaile lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange ...

Issanda teenistuses

Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2:8Selline on kokkuvõetult ristiusu sisu. See on midagi erakordset. Üldiselt näitavad religioonid inimesele teed, kuidas ise ennast päästa – mida selleks teha ja mida vältida. Üks moodne pilt ütleb, et Jumal on kõrge mäe tipus, usklikud inimesed aga mägironijatena vallutavad seda mäge. Jumal premeerib tippujõudjaid. Aga kas oleks sel juhul üldse kedagi, keda premeerida? ...

Halastage

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2Kas looduslik valik või Jumala valik?Oleme õppinud, et looduse eluspüsimise aluseks on loodus­lik valik. Tugevamad ja osavamad jäävad ellu, nõrgemad süüakse ära. Liigile tervikuna on see kasulik. Kui loo­dus- ehk džungliseaduste järgi elavad ka inimesed, siis hoolitsegu igaüks ise enda eest. Siis on kõige ...

Kadunud ja jälle leitud

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Inimese Poeg … Seda tiitlit kasutas Jeesus sageli, ilmutades enda kohta tähtsaid tõdesid. See tähendab ühest küljest, et ta on tõeline inimene, teisest küljest aga  viitab tema erilisele positsioonile ja meelevallale. Näiteks: Inimese Pojal on meelevald anda patud andeks; Inimese Poeg on hingamispäeva isand; Inimese Poeg läkitab oma inglid; ...

Ülestõusnu tunnistajad

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3 Eelmisel nädalal elasime kristlastena kaasa maailma ajaloo suurimatele sündmustele. Nende peategelaseks oli Jumal ise. Nende tipuks on maailma hämmastavaim sõnum: Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud! Aga see oli alles algus. ...

Aukuninga alandustee

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b, 15 Paljud asjad on maailmas teisiti, kui peaks. Olid juba Iisraeli kõrberännaku ajal. Tundus, et isegi Jumal ei teinud, mida tarvis, ei hoolitsenud oma rahva eest küllaldaselt. See kutsus esile nurina ja rahulolematuse. Siis muutus olukord veelgi halvemaks. Kusagilt ilmusid maod, kes salvasid inimesi. Surm ja lein ajasid pattu tunnistama. Mooses ...

Kannatuste pühapäev

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28Kes on kõige tähtsam, suurem, targem, võimekam? See on üks põhilisi küsimusi, millest maailmas tekivad tülid. See küsimus paneb proovile inimeste suhted alates sõpradest ja lõpetades riikidega. Ei pääse sellest ka kirikud. Jah, ei pääsenud isegi Jeesuse jüngrid. Tuli kasutada ...

Elu leib

Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja!  Jh 12:24 Viljakus, edukus, positiivne tulemus – kes seda ei igatseks! Ükskõik mis alal midagi tehakse, ikka soovitakse edasiminekut. Me ei lepi taandarengu või paigaltammumisega. Ega Jumal tööta halvemini!  Jeesus rääkis palju viljakandmisest ja kasudega kauplemisest. Aga hämmastav on Jumala ...