Lõpp ja algus

Liturgiline kirikuaasta saab läbi. Eeloleval pühapäeval tähistame igavikupühapäeva.Vanemad koguduseliikmed on harjunud, et viimane pühapäev kirikuaastas kandis nime «surnutepüha». Nüüd on juba mõni aasta nii pühakutepäeva kui ka hingedepäeva mitmeski koguduses peetud lahkunute omaste mälestamiseks sobivamaks ajaks. Kristlane usub, et surm ei ole kõige lõpp. Kristus ...

Keila Miikaeli kirik kaotas risti

13. novembril jõudis kätte oluline silmapilk – tellingud kerkisid üle torni tipu ja sealt võeti alla muna ja rist. Rohkem kui aasta on kestnud Keila Miikaeli kiriku tornikiivri restaureerimistööd. Seestpoolt on vahetatud tornikiivri kandekonstruktsioone enam kui kolmandiku ulatuses. Viimased kolm kuud on OÜ Frantsiskus ehitanud tornikiivri ümber tellinguid, et uuel aastal hakata katusekatet vahetama. Pommikildudest puretud Keila ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 3. osa

(Algus EK nr 45, 5.11.)Piibli mall on siin äratuntav mitte ainult unenäo sisu küsimusis, vaid kindlasti ka tõdemuses, et Jumal kõneleb oma ustavatega vahel ka prohvetlike unenägude kaudu. Igatahes leidis see selgesti äratundmist järgmises e-kirjas esitatud mõtteavalduses: Mulle oli tänaseni ausalt-öelda ükstaspuha, kas me läheme sinna liitu või mitte. Valikut justkui ei ole ... Mõtlesin, et ...

Kallimad ja odavamad lapsed

Juba mõnda aega on Eestis erilise tähelepanu all olnud kavandatava vanemahüvitise seaduse põhimõtted.Vastuseis valitsuse pakutavale variandile, kus ühtmoodi last kasvatavatele emadele makstava hüvitise vahe võib olla viiekordne, sai terava väljundi möödunud nädala kolmapäeval Toompeal. Noorte sotsiaaldemokraatide (Mõõdukate), Keskerakonna noortekogu ning mitme kodanikuühenduse ...

Vastu uuele rõõmupeole

2005. a Tartus toimuv kirikupäev ja laulupidu korraldatakse alapealkirja all «Tarkuse allikas», nii otsustati ürituse ettevalmistustoimkonna koosolekul 21. oktoobril. «See peab saama jumalarahva suureks peoks,» öeldi koosolekul. Kirikupäeva toimkonna esimehe Joel Luhametsa sõnul on praegu räägitud kõige enam just laulupeost kui kesksest sündmusest. «Laulupeo plaani järgi saab sättida ka teiste ...

Loksa kogudusel oma hingekarjane

1. novembril seati Loksal ametisse õpetaja Andi Kirotar ja tähistati kiriku 150. aastapäeva.Kirikuõpetaja amet, see on Jumala sõna ja sakramentide jagamise amet ja selle taga seisab ülesanne, mille kirik ja tegelikult iga kristlane on saanud ülestõusnud Issandalt, kui ta on andnud käsu: minge siis ja tehke jüngriteks, tehke minu õpilasteks kõik rahvad neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ...

Kord pean seisma kohtu ees

Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10 Avalikuks saamise kohta on vanemas tõlkes kasutatud ka väljendit «ilmsiks saamine». Me kõik peame saama avalikuks ja avalikuks Kristuse kohtujärje ees – nii räägib selle pühapäeva sõna. Eks me kõik ole kogenud pisemaid või suuremaid pahategusid. Lapsepõlves tõi ema vitsa tuppa, siis läks asi eriti teravaks – pidin, nutt ...

Elada armastuses

Mt 25:31–46 Mida te iganes olete teinud … Mida te iganes olete jätnud tegemata … Jeesus räägib ilusa ja mõtlemapaneva loo viimsest kohtupäevast. Ta rõhutab, et kohtumõistmine toimub vastavalt sellele, mida inimesed on teinud ja mida tegemata jätnud. Kas ei ole siin omapärast – ja lausa karjuvat – vastuolu sellega, mida oleme harjunud kristliku usu põhjal õigeks pidama? Mitte tegudest ei saa me õndsaks, vaid ...

Teisest Eestist ja teda ümbritsevast

Tähelepanekuid Kanada eestlastest ja Toronto elanikest.Torontos ja selle lähikonnas peaks elama ca 8000 eestlast.Siin tegutseb kaks eesti luterlikku kogudust. E.E.L.K. Kanada praostkonnas on täna veel 12 kogudust. Ligi kolme miljoni elanikuga Torontos võib eestlasi kohata täiesti juhuslikult tänaval ja poodides. Erinevatest Eesti maakondadest kunagi siia jõudnud teevad veel 50 aastatki hiljem siin vahvaid kokkutulekuid. Hiljaaegu ...

Vorm sisu teenistuses

Käes on huvitav aeg. Kirik on tellingutes. Viimane suurem remont toimus 10–12 aastat tagasi. Sedasama, mida kirikuhoone ehitamiseks või remontimiseks paneb paberile arhitekti käsi, tähendab kirikule kui organisatsioonile seadusloome.Arutatakse kiriku uue põhikirja projekti, kuu lõpul toimuv Kirikukogu asub seda menetlema. Moodustatud ja moodustamisel on uued sihtasutused ja organisatsioonid, sobivat vormi otsitakse diakoonia- ja ...

Kirik on valguseks kihelkonnale

Martna kiriku 705. aastapäeva tähistati mardilaupäeval kontsert-palvusega ja minikonverentsiga. Päeva juhatas sisse Lääne praostkonna vikaarõpetaja Pille Talvar, kontserdil laulsid ja mängisid pilli Martna põhikooli lapsed. Lasteansamblit juhatas Eha Raudne. Lisaks koguduseliikmetele võttis palvusest osa vallavalitsuse liikmeid. Pärast lühikest kontsert-palvust algas koguduse pastoraadis minikonverents Martna ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 2. osa

(Algus EK nr 45, 5.11.)Viimane tõdemus suunaski mõningaid kristlasi küsima, kas on üldse võimalik, et Jumala tahe selles ilmalikus valdkonnas selgesti avalduks? EEKBL avalikus listis puhkenud internetidiskussioonis joonistusid taas välja äsja kirjeldatud alternatiivid, seekord aga jõulisemal ja utreeritumal moel. Arusaam, et tegu on sekulaarse otsusega, esitati kommentaaris ülaltsiteeritud juhtkirjale:See palve oli hea. Kui ...

Otsustamise julgus

Rahvusliku sisemajanduse koguprodukti (SKP) kõrval hinnatakse tihti kodanike rahulolu indeksit, mis sisaldab endas töövõimeliste inimeste hõivatust ja hinnatust tööturul.Seda saab nimetada ka kodanike oskustel ja teadmistel baseeruvaks inimkapitali väärtuseks, mis võimaldab inimestel enesele piisavalt sissetulekut teenida. Nimetatud definitiivne õpikulause ei vähenda aga meie riigi kõrget ...

Et laste- ja noortetöö kirikus jääks esmatähtsaks

Laupäeval, 1. novembril toimus Viljandi Jaani kirikus EELK Pühapäevakooliühenduse (PÜ) erakorraline üldkogu koosolek. Erakorraline üldkogu oli vajalik kokku kutsuda seetõttu, et vastavalt konsistooriumi otsusele on vaja EELKs toimuv laste- ja noorsootöö ühendada ühtse juhtimise alla. Konsistooriumi otsus tulenes kehtivast kirikute ja koguduste seadusest. Vähenemine on näiline Koosoleku esimeses pooles ...

Järva-Madise kogudusel oma õpetaja

Sellel aastal oli Järva-Madise rahval usupuhastuspühal eriline mõõde juures.Kogu jumalateenistuse aja püsisid Eesti ühe väiksema ühelöövilise kodakiriku uksed valla, et õpetaja Pille Salveste kogudusega laulatamise talitus, kirikulaul, orelimäng ja peapiiskop Jaan Kiiviti õnnistussõnad võiksid kirikust väljagi üle Kõrvemaa minna.Introduktsiooniteenistust toimetasid koos ...